Index of /files/translations/7.x/freshchat/


../
freshchat-7.x-1.0.bo.po              04-Jan-2018 03:08         473
freshchat-7.x-1.0.bs.po              29-Oct-2017 08:43         552
freshchat-7.x-1.0.ca.po              29-Oct-2017 08:43         455
freshchat-7.x-1.0.cs.po              29-Oct-2017 08:43         546
freshchat-7.x-1.0.da.po              29-Oct-2017 08:43         454
freshchat-7.x-1.0.de.po              29-Oct-2017 08:43         453
freshchat-7.x-1.0.el.po              29-Oct-2017 08:43         496
freshchat-7.x-1.0.es.po              29-Oct-2017 08:43         459
freshchat-7.x-1.0.et.po              29-Oct-2017 08:43         468
freshchat-7.x-1.0.eu.po              29-Oct-2017 08:43         453
freshchat-7.x-1.0.fa.po              29-Oct-2017 08:43         480
freshchat-7.x-1.0.fi.po              29-Oct-2017 08:43         459
freshchat-7.x-1.0.fr.po              29-Oct-2017 08:43         460
freshchat-7.x-1.0.gl.po              29-Oct-2017 08:43         463
freshchat-7.x-1.0.he.po              29-Oct-2017 08:43         460
freshchat-7.x-1.0.hr.po              29-Oct-2017 08:43         555
freshchat-7.x-1.0.hu.po              29-Oct-2017 08:43         466
freshchat-7.x-1.0.id.po              29-Oct-2017 08:43         465
freshchat-7.x-1.0.it.po              29-Oct-2017 08:43         456
freshchat-7.x-1.0.ja.po              29-Oct-2017 08:43         466
freshchat-7.x-1.0.ko.po              29-Oct-2017 08:43         454
freshchat-7.x-1.0.lt.po              29-Oct-2017 08:43         546
freshchat-7.x-1.0.nb.po              28-Feb-2018 00:28         486
freshchat-7.x-1.0.nl.po              29-Oct-2017 08:43         450
freshchat-7.x-1.0.oc.po              29-Oct-2017 08:43         463
freshchat-7.x-1.0.pl.po              29-Oct-2017 08:43         529
freshchat-7.x-1.0.prs.po              29-Sep-2021 09:38         490
freshchat-7.x-1.0.pt-br.po             29-Oct-2017 08:43         489
freshchat-7.x-1.0.pt-pt.po             31-May-2019 03:15         498
freshchat-7.x-1.0.ro.po              29-Oct-2017 08:43         511
freshchat-7.x-1.0.ru.po              29-Oct-2017 08:43         557
freshchat-7.x-1.0.sk.po              29-Oct-2017 08:43         484
freshchat-7.x-1.0.sv.po              29-Oct-2017 08:43         469
freshchat-7.x-1.0.test.po             29-Oct-2017 08:43         448
freshchat-7.x-1.0.tr.po              29-Oct-2017 08:43         451
freshchat-7.x-1.0.ug.po              29-Oct-2017 08:43         448
freshchat-7.x-1.0.uk.po              29-Oct-2017 08:43         569
freshchat-7.x-1.0.xx-lolspeak.po          29-Oct-2017 08:43         459
freshchat-7.x-1.0.zh-hans.po            27-Mar-2018 17:38         500
freshchat-7.x-1.0.zh-hant.po            29-Oct-2017 08:43         494
freshchat-7.x-1.1.bo.po              16-Jul-2018 19:43         473
freshchat-7.x-1.1.bs.po              16-Jul-2018 19:43         552
freshchat-7.x-1.1.ca.po              16-Jul-2018 19:43         455
freshchat-7.x-1.1.cs.po              16-Jul-2018 19:43         546
freshchat-7.x-1.1.da.po              16-Jul-2018 19:43         454
freshchat-7.x-1.1.de.po              16-Jul-2018 19:43         453
freshchat-7.x-1.1.el.po              16-Jul-2018 19:43         496
freshchat-7.x-1.1.es.po              16-Jul-2018 19:43         459
freshchat-7.x-1.1.et.po              16-Jul-2018 19:43         468
freshchat-7.x-1.1.eu.po              16-Jul-2018 19:43         453
freshchat-7.x-1.1.fa.po              16-Jul-2018 19:43         480
freshchat-7.x-1.1.fi.po              16-Jul-2018 19:43         459
freshchat-7.x-1.1.fr.po              16-Jul-2018 19:43         460
freshchat-7.x-1.1.gl.po              16-Jul-2018 19:43         463
freshchat-7.x-1.1.he.po              16-Jul-2018 19:43         460
freshchat-7.x-1.1.hr.po              16-Jul-2018 19:43         555
freshchat-7.x-1.1.hu.po              16-Jul-2018 19:43         466
freshchat-7.x-1.1.id.po              16-Jul-2018 19:43         465
freshchat-7.x-1.1.it.po              16-Jul-2018 19:43         456
freshchat-7.x-1.1.ja.po              16-Jul-2018 19:43         466
freshchat-7.x-1.1.ko.po              16-Jul-2018 19:43         454
freshchat-7.x-1.1.lt.po              16-Jul-2018 19:43         546
freshchat-7.x-1.1.nb.po              16-Jul-2018 19:43         486
freshchat-7.x-1.1.nl.po              16-Jul-2018 19:43         450
freshchat-7.x-1.1.oc.po              16-Jul-2018 19:43         463
freshchat-7.x-1.1.pl.po              16-Jul-2018 19:43         529
freshchat-7.x-1.1.prs.po              29-Sep-2021 10:19         490
freshchat-7.x-1.1.pt-br.po             16-Jul-2018 19:43         489
freshchat-7.x-1.1.pt-pt.po             31-May-2019 05:50         498
freshchat-7.x-1.1.ro.po              16-Jul-2018 19:43         511
freshchat-7.x-1.1.ru.po              16-Jul-2018 19:43         557
freshchat-7.x-1.1.sk.po              16-Jul-2018 19:43         484
freshchat-7.x-1.1.sv.po              16-Jul-2018 19:43         469
freshchat-7.x-1.1.test.po             16-Jul-2018 19:43         448
freshchat-7.x-1.1.tr.po              16-Jul-2018 19:43         451
freshchat-7.x-1.1.ug.po              16-Jul-2018 19:43         448
freshchat-7.x-1.1.uk.po              16-Jul-2018 19:43         569
freshchat-7.x-1.1.xx-lolspeak.po          16-Jul-2018 19:43         459
freshchat-7.x-1.1.zh-hans.po            16-Jul-2018 19:43         500
freshchat-7.x-1.1.zh-hant.po            16-Jul-2018 19:43         494
freshchat-7.x-1.x.bo.po              16-Jul-2018 19:43         473
freshchat-7.x-1.x.bs.po              16-Jul-2018 19:43         552
freshchat-7.x-1.x.ca.po              16-Jul-2018 19:43         455
freshchat-7.x-1.x.cs.po              16-Jul-2018 19:43         546
freshchat-7.x-1.x.da.po              16-Jul-2018 19:43         454
freshchat-7.x-1.x.de.po              16-Jul-2018 19:43         453
freshchat-7.x-1.x.el.po              16-Jul-2018 19:43         496
freshchat-7.x-1.x.es.po              16-Jul-2018 19:43         459
freshchat-7.x-1.x.et.po              16-Jul-2018 19:43         468
freshchat-7.x-1.x.eu.po              16-Jul-2018 19:43         453
freshchat-7.x-1.x.fa.po              16-Jul-2018 19:43         480
freshchat-7.x-1.x.fi.po              16-Jul-2018 19:43         459
freshchat-7.x-1.x.fr.po              16-Jul-2018 19:43         460
freshchat-7.x-1.x.gl.po              16-Jul-2018 19:43         463
freshchat-7.x-1.x.he.po              16-Jul-2018 19:43         460
freshchat-7.x-1.x.hr.po              16-Jul-2018 19:43         555
freshchat-7.x-1.x.hu.po              16-Jul-2018 19:43         466
freshchat-7.x-1.x.id.po              16-Jul-2018 19:43         465
freshchat-7.x-1.x.it.po              16-Jul-2018 19:43         456
freshchat-7.x-1.x.ja.po              16-Jul-2018 19:43         466
freshchat-7.x-1.x.ko.po              16-Jul-2018 19:43         454
freshchat-7.x-1.x.lt.po              16-Jul-2018 19:43         546
freshchat-7.x-1.x.nb.po              16-Jul-2018 19:43         486
freshchat-7.x-1.x.nl.po              16-Jul-2018 19:43         450
freshchat-7.x-1.x.oc.po              16-Jul-2018 19:43         463
freshchat-7.x-1.x.pl.po              16-Jul-2018 19:43         529
freshchat-7.x-1.x.prs.po              29-Sep-2021 10:19         490
freshchat-7.x-1.x.pt-br.po             16-Jul-2018 19:43         489
freshchat-7.x-1.x.pt-pt.po             31-May-2019 05:50         498
freshchat-7.x-1.x.ro.po              16-Jul-2018 19:43         511
freshchat-7.x-1.x.ru.po              16-Jul-2018 19:43         557
freshchat-7.x-1.x.sk.po              16-Jul-2018 19:43         484
freshchat-7.x-1.x.sv.po              16-Jul-2018 19:43         469
freshchat-7.x-1.x.test.po             16-Jul-2018 19:43         448
freshchat-7.x-1.x.tr.po              16-Jul-2018 19:43         451
freshchat-7.x-1.x.ug.po              16-Jul-2018 19:43         448
freshchat-7.x-1.x.uk.po              16-Jul-2018 19:43         569
freshchat-7.x-1.x.xx-lolspeak.po          16-Jul-2018 19:43         459
freshchat-7.x-1.x.zh-hans.po            16-Jul-2018 19:43         500
freshchat-7.x-1.x.zh-hant.po            16-Jul-2018 19:43         494